U - 01 واحد بازیافت گازها ی ارسالی به فلر (FLARE GAS RECOVERY UNIT)

شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC  برای طراحی واحداث واحدبازیافت گازفلرمیباشد. این سیستم باصرفه جویی درگازورودی فلرباعث کاهش انتشار CO2 و NOX میشود. این سیستم سازگاربامحیط زیست باعث خواهدشد که طول عمرمشعل فلرموجود افزایش یابد و با مصرف گازهای فلر ، تولید برق ، بخار و آب شیرین صرفه جویی مالی و اقتصادی به همراه دارد.

 

مزایا:

  • صرفه جویی درمصرف گازوانرژی
  • کاهش آلودگی محیط زیست
  • تولید برق ،آب ،بخارو آب شیرین

 

روشهای توصیه شده:

  1. اصلاح فرایند واحد برای حذف گازارسالی به فلر (با بازیافت فشاروگاز)
  2. زباله سوزگازی با دیگ بخار بازیافت حرارتی (HRSG)
  3. واحدشیرین سازی گاز در نتیجه استفاده از این گاز در ژنراتورهای گازی جهت تولید برق

 

 
 
 استاندارد مورد استفاده