U - 02  واحد احیای مجدد  AMINE و MEG(AMINE & MEG RECLAIMING UNIT)

شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC جهت طراحی و احداث واحد احیای مجدد امین و MEG می باشد. آمین و MEG در بخش عملیات گازی استفاده می شوند. MEG جهت جلوگیری از خوردگی خطوط لوله سر چاهی ، انتقال گاز و  Hydrate formation  اضافه میگردد.با گذشت زمان این مواد فاسد خواهند شد و باعث وقوع برخی از مشکلات برای خطوط حتی با استفاده از واحدهای بازیابی آمین و MEG  می شود.جایگزینی این مواد با مواد جدید هزینه بر بوده و باعث تعطیل شدن عملیات می شود.

راه حل استفاده از واحد احیای مجدد آمین و MEG است.این راه حل یک روش جدید در جهان است و نیازی به تعطیل کردن عملیات تولید پالایشگاه، و یا خرید مواد پر هزینه و مواجهه با مشکلات دفن پسماند نیست .واحد احیای مجدد آمین و MEG می تواند ثابت یا سیار باشد بنابراین می توان برای بازگرداندن آمین و MEG، به طور مداوم و یا زمانی که مورد نیاز است این واحد استفاده شود.

      
 
 
 استاندارد مورد استفاده