P09- راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیکی

راکتور با دوران پره کاویتاسیون با حباب  هوا در محلول ایجاد میکند. هنگامی که این حبابها میترکند و شوک و موج تولید می کنند، نیروها مایعات یا جامدات مخلوط را به اندازه های میکروسکوپی کوچک می کند و سطح تماس سطح بین مایعات، گازها و / یا جامدات مخلوط را افزایش می دهد. ذرات بزرگ را از بین می برد.

هیدرودینامیک کاویتاسیون رآکتور مورد استفاده برای:

  • گرما کردن
  • مخلوط کردن
  • تصفیه پساب
  • کرکیگ نفت
  • هیدراتاسیون پلیمر

 

   

 
 
 استاندارد مورد استفاده