پروژه هاي انجام شده و در دست انجام  اين شركت به شرح ذیل می باشد :

ردیف

نام پروژه

كارفرما

توضيح

سال اجراي پروژه

1

Pig Launcher

شركت صدرا-  فاز 22/24

طراحي اصولي و تفضيلي  

1390-1391

2

Pig Launcher

شركت صدرا-  فاز17/18

طراحي اصولي و تفضيلي

1390-1391

3

Pig Launcher\Receiver

شركت سازه-  فاز 12

طراحي اصولي و تفضيلي

1390-1391

4

Fine Filter سکو رشادت

شركت صدرا- فلات قاره

پیمانکار E.P.C. فیلتر های آب 530

 تن در ساعت

1390-1391

5

طراحي و ساخت هوازدای تحت خلاء پروژه جزیره سیری

شركت کنترل قدرت- فلات قاره

پیمانکار E.P.C. پکیج هوازداي تحت خلاء 1050

 تن در ساعت  تا 2 میکرون

1390-1391

6

طراحي و ساخت

 Catalyst Recovery

شركت فرادست فلات –ستاره خلیج فارس

پیمانکار E.P.C. پکیج بازیافت کاتالیست آلومینیوم تا 1 میکرون

1392-1393

7

طراحي و ساخت هوازدای تحت خلاء پروژه یادآوران

شركت جهانپارس – شرکت مهندسی و توسعه نفت

پیمانکار E.P.C. پکیج هوازداي تحت خلاء 88

 تن در ساعت

1392-1393

8

طراحي و ساخت

 Sample cooler  No.19

پروژه یادآوران

شركت Sinopec و SSK چین – شرکت مهندسی و توسعه نفت

پیمانکار E.P.C. پکیج های نمونه‏گیری سر چاهی با 100 بار فشار

1393

9

طراحي و ساخت

 Sample cooler  No.93

پروژه یادآوران

شركت Sinopec چین – شرکت مهندسی و توسعه نفت

پیمانکار E.P.C. پکیج های نمونه‏گیری سر چاهی با 400 بار فشار

1394

10

راه اندازی واحد بخار و طراحی سیستم کنترل

پتروشیمی کارون

رفع عیوب و راه اندازی واحد بخار پتروشیمی کارون

وطراحی سیستم کنترل (logic)

1394

11

نصب و راه اندازی اکونومایزر بویلر C

پالایشگاه تهران

تهیه مدارک -تکمیل طراحی- مدیرت نصب و راه اندازی

1394

 

 

 استاندارد مورد استفاده