انتشارات  

الف

عمومی

1

  معرفی نامه شرکت تراوش جم

2

کاتالوگ فارسی شرکت تراوش جم  

3

تهیه نقشه های As Built توسط اسکنر لیزری سه بعدی

4

آخرین دستاورد ها برای پوشش محافظتی اپوکسی وخرده شیشه (glass flake epoxy)

5

راکتور کاویتاسیون ( پکیج تصفیه آب )

ب

پالایشگاه کوچک

1

توجيه اقتصادي پالایشگاه کوچک

2

پالایشگاه کوچک میعانات گازی

3

پالایشگاه روغن سوخته

ج

 بازیافت آمین

1

                                                واحد بازیافت امین مستعل MEG                                                    

د

اصلاح دیگ بخار

1

آموزش عمومی دیگ بخار

2

سیستم پیشنهادی جهت افزایش راندمان دیگ بخار

3

تغییر سوخت دیگ بخار نیروگاهی از مازوت به گاز

4

مقاله تغییر سوخت دیگ بخار نیروگاهی از مازوت به گاز

5

مقاله اکونومایز دیگ بخار

ه

هوازدا

1

هوازدا

2

مقایسه مدل هوازدا تحت فشار

3

برج هوازدا تحت خلا

و

زباله سوز

1

زباله سوز گازي و دیگ بازیافت

ز

خدمات مهندسی

1

شرح خدمات مهندسی

2

شرح خدمات نظارت بر اجرا

3

فیلتر آب نرم پروژه صدرا

ح

بازیافت گازهای فلر

1

بازیافت و بهینه سازی گاز فلر

2

انرژی و آلودگی فلرها را چگونه مهار کنیم؟

3

اصلاح اقتصادی فلرهای گازی

ط

مقاوم سازی در مقابل زلزله

1

مقاوم سازی در مقابل زلزله - مخازن انباره

2

مقاوم سازی در مقابل زلزله - مخازن کروی

3

مقاوم سازی در مقابل زلزله- برج و مخازن تحت فشار

4

مقاوم سازی در مقابل زلزله- کولر هوا

5

مقاوم سازی در مقابل زلزله-مبدل ها

6

مقاوم سازی در مقابل زلزله- کوره

7

مقاوم سازی در مقابل زلزله- دیگ بخار

8

مقاوم سازی در مقابل زلزله-بازرسی ها

 

 استاندارد مورد استفاده